همکاری پایدار   هدف مشترک   توسعه مستمر

طراحی و ساخت پکیجهای صنعتی به صورت SKID
آتش نشانی:
طراحی و ساخت پکیج آتش نشانی به صورت SKID و متناسب با ظرفیت مورد نیاز پروژه بر اساس استاندارد NFPA
نیتروژن:
طراحی و ساخت پکیجهای تزریق نیتروژن با ظرفیتهای متفاوت بر اساس سفارش مشتری
CO2:
طراحی و ساخت پکیج CO2 جهت اطفاء حریق
تزریق شیمیایی:
طراحی و ساخت سیستمهای تزریق شیمیایی سود،اسید،کلر و ...